Smärtdagen 2019


20 september

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder
Smärtdagen 2019

Smärta är bland de vanligaste symtom personer söker för hos primärvården. Den syns inte utanpå, men är en mycket vanlig anledning till sjukfrånvaro eller att inte lyckas få ett jobb. Det behöver tas krafttag mot onödigt lidande och onödiga kostnader för vården och samhället.

Beslutsfattare i regionerna och vårdens experter står inför stora utmaningar att bättre kunna hjälpa människor med kronisk smärta. 

Du får under en högaktuell dag de senaste rönen om smärta sett från nya behandlingsmetoder, ny forskning, nya strategier och förebyggande arbete, allt för att kunna utveckla ditt arbete och din verksamhet.

Välkommen till Dagens Medicins konferens Smärtdagen 2019!

Dagen tar sikte på

  • Möjligheter och utmaningar för en ny struktur i primärvården

  • Behandlingsmodeller – hur funkar det på nätet?

  • Smärtpatienternas tankar kring hur livskvalitén kan stärkas

  • Sambandet smärta och psykisk ohälsa – vad kan vården göra?


Talare

Anna Starbrink (L)

Anna Starbrink (L)

Hälso- och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm
Magnus Peterson

Magnus Peterson

specialist i allmänmedicin och smärtlindring och samordnare vid Samarithemmets Akademiska vårdcentral samt Universitetslektor, Uppsala universitet
Lise Lidbäck

Lise Lidbäck

förbundsordförande för Neuro
Tommy Berger (S)

Tommy Berger (S)

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gävleborg
Mats Rothman

Mats Rothman

Överläkare ortopedi och processansvarig för Krafttag mot vårdorsakat läkemedelsberoende i Region Västmanland. Guldpillervinnare 2018
Marcelo Rivano Fischer

Marcelo Rivano Fischer

Verksamhetschef, smärtrehabilitering, Skånes universitetssjukhus, registerhållare för Nationellt Register över Smärtrehabilitering (NRS)
Maria Brygg

Maria Brygg

Specialist i allmänmedicin, Region Västmanland
Rikard Wicksell

Rikard Wicksell

Klinisk forskare vid Karolinska Institutet
Irene Sjöberg

Irene Sjöberg

Fysioterapeut och processledare, Region Kalmar
Åsa Kadowaki

Åsa Kadowaki

Psykiater och leg. psykoterapeut, Region Kalmar
Jesper Petersson

Jesper Petersson

Ordf. i Nationella programrådet för nervsystemets sjukdomar, docent och verksamhetschef inom Skånes universitetssjukvård
Peter Dahm

Peter Dahm

Överläkare, verksamhetschef för anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal
Ann-Charlotte Eliasson

Ann-Charlotte Eliasson

Vårdenhetschef, Smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Olaf Gräbel

Olaf Gräbel

Överläkare och sektionschef, Smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
Gunilla Brodda Jansen

Gunilla Brodda Jansen

Docent, medicinskt ansvarig, enheten för rehabiliteringsmedicin, institutionen för kliniska vetenskaper, KI
Anna Christensson

Anna Christensson

Projektledare SBU
Pernilla Åsenlöf

Pernilla Åsenlöf

Professor i fysioterapi vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala universitet
Info

Datum: Fredag 20 september 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. En deltagare per prenumeration.


3.495:- exkl. moms för anställda i sjukvården, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patienter.


6.995:- exkl. moms ​för leverantörer till hälso- och sjukvården.

Programmet uppdateras kontinuerligt
fredag, september 20, 2019
09:00 - 09:05 CEST
09:05 - 09:35 CEST

En resa från nedlagda smärtmottagningar till ökad tillgänglighet på 18 månader

I april kunde Smärtcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg konstatera att fler än nio av tio patienter fick sitt första besök inom tidsramen för vårdgaranti. Det är en gedigen förflyttning, jämfört med ett svårt läge under 2016-2018, kantat med nedläggningar av smärtmottagningar i regionen, högar av remisser och långa väntetider.

Idag har Smärtcentrum nya arbetssätt tack vare en genomgripande analys av patientflöden och bland annat uppgiftsväxling, där vissa första bedömningar görs av en sjuksköterska istället för läkare.

Lyssna till hur förändringsarbetet gick till och vad det betyder för Smärtcentrums kommande arbete för mer tillgänglig smärtvård i Västra Götalandsregionen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 09:50 CEST

Hur lyfter vi smärtpatienten när medicinsk personal får mindre att säga till om?

Försäkringskassan har rätt att pröva behandlingsordination om sjukskrivning som medicinsk personal vill ge till patienten. Men vad händer om behandlingsplanen inte antas och vårdprofessionens makt minskar? Patienter med långvarig smärta nekas inte sällan ersättning från försäkringskassan, som ställer krav på så kallade ”objektiva undersökningsfynd”. Hur kan intresseorganisationer och vården hjälpas åt för att stötta när en del av behandling stoppas?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Så kom vi åt fulförskrivning av beroendeframkallande läkemedel

Region Västmanland har tack vare ett nydanande arbete börjat komma till rätta med patienter i behandling, men som hamnat i ett läkemedelsberoende. Från att Region Västmanland legat högst i landet för utskrivning av bensodiazepiner och på femte respektive sjätte plats vad gäller bensodiazepinbesläktade läkemedel och opioider, har regionen brutit en trend, som man själv bidragit till. Det fanns tidigare inte rutiner för att agera när misstanke uppstod att man hade att göra med en läkemedelsberoende patient.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:45 CEST
10:45 - 11:30 CEST

Region Kalmar län testar nytt för att bryta de negativa spiraler som krymper smärtpatienters livsutrymme

Långvarig smärta kan innebära ett livslångt sökande efter hjälp för den som drabbas. Smärtan blir en skugga som förföljer patienterna och begränsar val och möjligheter i vardagen.

Vårdens traditionella behandlingsmetoder, främst läkemedel och sjukskrivning, har visat risker att patienten blir passiv.

Region Kalmar län har därför tagit ett initiativ för att öka patienternas aktivitet och tro på den egna förmågan. Smärtan ”avkatastrofieras”, och patienten hjälps in i en process som fokuserar på att bidra till ökad aktivitet, höja funktion och stötta autonomi istället för att intyga oförmåga.

Utbildning i psykoterapiformen Acceptance and Commitement Therapy, ACT, är på plats primärvården och behandlingsalternativ finns också via nätet. Behandlingsmodellen ACT smart testas i Region Kalmar i samarbete med Karolinska Institutet och hälsocentraler samt rehabiliteringsenheter.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Hur kan nya nationella arbetsgruppen med fokus på 'Smärta' ge lindring i primärvården?

Sveriges regioner, med stöd av SKL, har sedan i fjol ett gemensamt system för kunskapsstyrning i vården, fördelat på 23 nationella programområden, NPO. Bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården ska finnas tillgänglig och utvecklas, spridas och användas i varje patientmöte i hela landet på sikt. NPO ”Nervsystemets sjukdomar” är redo att bilda dedikerad multiprofessionell arbetsgrupp med uppdrag att fokusera på smärtpatienter. När kan vi räkna spåren av de första resultaten från den nationella arbetsgruppen mot smärta? Har vi en Sverigemodellen för att skänka den bästa lindring till smärtpatienterna inom räckhåll?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:30 CEST

Hur får vi återväxt av smärtspecialister i vården?

Hälften av Sveriges smärtläkare är över 50 år. Återväxten är dessutom svag. Sahlgrenska Akademin bygger sedan några år in strukturerad ”en röd tråd” kring smärtproblematik på flera kurser läkarkandidaterna läser fram till examen. Tanken är att skapa en fördjupad kunskap och förståelse för bilden av smärta som ges i patientmötena i det stundande yrkeslivet. Initiativtagare till att samla och hålla ihop medicinstudiernas kunskaper i smärtproblematik är överläkaren Peter Dahm. Han vill förnya undervisningen i syfte att bland annat få fler smärtspecialister.

Hur föddes idén att förnya läkarprogrammet?

Vilken typ av smärtspecialister behöver svensk sjukvård?

Vad kan vi göra för att läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter vill bli specialister och kommer de att få några tjänster?

Hur ska vi utbilda dem?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:15 CEST

Debatt: Vad krävs för en smärtstrategi för primärvården? Diskussion och reflektion

14:15 - 14:45 CEST
14:45 - 15:00 CEST

Organisationens betydelse för god smärtvård

Hur vården organiseras och dess styrsystem påverkar möjligheten att bedriva sjukvård. Att implementera smärtvård i primärvården förutsätter förankring in i dess organisation. Nu omvandlas primärvården från att enbart vara en utförandeorganisation till att också innefatta forskning och utveckling.
Lyssna till hur detta är till gagn för svensk smärtvård i framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CEST

Behandling av långvariga smärttillstånd – med fokus på kvinnor

Det är fler kvinnor än män som lever med långvarig smärta. Regeringen har därför velat skaffa sig en överblick av kunskapsläget för utredning och behandling av kvinnor som lever med långvarig smärta. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har på regeringens uppdrag från våren 2018 genomfört en stor kartläggning av de senaste årens forskning om metoder för utredning som syftar till att välja rätt behandling, bedömning och behandling av långvarig muskuloskeletal smärta. SBU har särskilt uppehållit sig vid i vilken utsträckning forskningssammanställningarna utvärderat utredning och behandling av kvinnor. Med kartläggningen visar SBU vilka behandlingar som utvärderats i systematiska översikter och i vilken utsträckning de undersökt könsaspekter på utredning och behandling.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:00 - 09:05 CEST
09:05 - 09:35 CEST

En resa från nedlagda smärtmottagningar till ökad tillgänglighet på 18 månader

I april kunde Smärtcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg konstatera att fler än nio av tio patienter fick sitt första besök inom tidsramen för vårdgaranti. Det är en gedigen förflyttning, jämfört med ett svårt läge under 2016-2018, kantat med nedläggningar av smärtmottagningar i regionen, högar av remisser och långa väntetider.

Idag har Smärtcentrum nya arbetssätt tack vare en genomgripande analys av patientflöden och bland annat uppgiftsväxling, där vissa första bedömningar görs av en sjuksköterska istället för läkare.

Lyssna till hur förändringsarbetet gick till och vad det betyder för Smärtcentrums kommande arbete för mer tillgänglig smärtvård i Västra Götalandsregionen.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:35 - 09:50 CEST

Hur lyfter vi smärtpatienten när medicinsk personal får mindre att säga till om?

Försäkringskassan har rätt att pröva behandlingsordination om sjukskrivning som medicinsk personal vill ge till patienten. Men vad händer om behandlingsplanen inte antas och vårdprofessionens makt minskar? Patienter med långvarig smärta nekas inte sällan ersättning från försäkringskassan, som ställer krav på så kallade ”objektiva undersökningsfynd”. Hur kan intresseorganisationer och vården hjälpas åt för att stötta när en del av behandling stoppas?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:50 - 10:20 CEST

Så kom vi åt fulförskrivning av beroendeframkallande läkemedel

Region Västmanland har tack vare ett nydanande arbete börjat komma till rätta med patienter i behandling, men som hamnat i ett läkemedelsberoende. Från att Region Västmanland legat högst i landet för utskrivning av bensodiazepiner och på femte respektive sjätte plats vad gäller bensodiazepinbesläktade läkemedel och opioider, har regionen brutit en trend, som man själv bidragit till. Det fanns tidigare inte rutiner för att agera när misstanke uppstod att man hade att göra med en läkemedelsberoende patient.

Visa detaljer Gömma detaljer
10:20 - 10:45 CEST
10:45 - 11:30 CEST

Region Kalmar län testar nytt för att bryta de negativa spiraler som krymper smärtpatienters livsutrymme

Långvarig smärta kan innebära ett livslångt sökande efter hjälp för den som drabbas. Smärtan blir en skugga som förföljer patienterna och begränsar val och möjligheter i vardagen.

Vårdens traditionella behandlingsmetoder, främst läkemedel och sjukskrivning, har visat risker att patienten blir passiv.

Region Kalmar län har därför tagit ett initiativ för att öka patienternas aktivitet och tro på den egna förmågan. Smärtan ”avkatastrofieras”, och patienten hjälps in i en process som fokuserar på att bidra till ökad aktivitet, höja funktion och stötta autonomi istället för att intyga oförmåga.

Utbildning i psykoterapiformen Acceptance and Commitement Therapy, ACT, är på plats primärvården och behandlingsalternativ finns också via nätet. Behandlingsmodellen ACT smart testas i Region Kalmar i samarbete med Karolinska Institutet och hälsocentraler samt rehabiliteringsenheter.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:30 - 12:00 CEST

Hur kan nya nationella arbetsgruppen med fokus på 'Smärta' ge lindring i primärvården?

Sveriges regioner, med stöd av SKL, har sedan i fjol ett gemensamt system för kunskapsstyrning i vården, fördelat på 23 nationella programområden, NPO. Bästa möjliga kunskap inom hälso- och sjukvården ska finnas tillgänglig och utvecklas, spridas och användas i varje patientmöte i hela landet på sikt. NPO ”Nervsystemets sjukdomar” är redo att bilda dedikerad multiprofessionell arbetsgrupp med uppdrag att fokusera på smärtpatienter. När kan vi räkna spåren av de första resultaten från den nationella arbetsgruppen mot smärta? Har vi en Sverigemodellen för att skänka den bästa lindring till smärtpatienterna inom räckhåll?

Visa detaljer Gömma detaljer
12:00 - 13:00 CEST
13:00 - 13:30 CEST

Hur får vi återväxt av smärtspecialister i vården?

Hälften av Sveriges smärtläkare är över 50 år. Återväxten är dessutom svag. Sahlgrenska Akademin bygger sedan några år in strukturerad ”en röd tråd” kring smärtproblematik på flera kurser läkarkandidaterna läser fram till examen. Tanken är att skapa en fördjupad kunskap och förståelse för bilden av smärta som ges i patientmötena i det stundande yrkeslivet. Initiativtagare till att samla och hålla ihop medicinstudiernas kunskaper i smärtproblematik är överläkaren Peter Dahm. Han vill förnya undervisningen i syfte att bland annat få fler smärtspecialister.

Hur föddes idén att förnya läkarprogrammet?

Vilken typ av smärtspecialister behöver svensk sjukvård?

Vad kan vi göra för att läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter vill bli specialister och kommer de att få några tjänster?

Hur ska vi utbilda dem?

Visa detaljer Gömma detaljer
13:30 - 14:15 CEST

Debatt: Vad krävs för en smärtstrategi för primärvården? Diskussion och reflektion

14:15 - 14:45 CEST
14:45 - 15:00 CEST

Organisationens betydelse för god smärtvård

Hur vården organiseras och dess styrsystem påverkar möjligheten att bedriva sjukvård. Att implementera smärtvård i primärvården förutsätter förankring in i dess organisation. Nu omvandlas primärvården från att enbart vara en utförandeorganisation till att också innefatta forskning och utveckling.
Lyssna till hur detta är till gagn för svensk smärtvård i framtiden.

Visa detaljer Gömma detaljer
15:00 - 15:30 CEST

Behandling av långvariga smärttillstånd – med fokus på kvinnor

Det är fler kvinnor än män som lever med långvarig smärta. Regeringen har därför velat skaffa sig en överblick av kunskapsläget för utredning och behandling av kvinnor som lever med långvarig smärta. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har på regeringens uppdrag från våren 2018 genomfört en stor kartläggning av de senaste årens forskning om metoder för utredning som syftar till att välja rätt behandling, bedömning och behandling av långvarig muskuloskeletal smärta. SBU har särskilt uppehållit sig vid i vilken utsträckning forskningssammanställningarna utvärderat utredning och behandling av kvinnor. Med kartläggningen visar SBU vilka behandlingar som utvärderats i systematiska översikter och i vilken utsträckning de undersökt könsaspekter på utredning och behandling.

Visa detaljer Gömma detaljer

Partner


Kontakta oss

Image

Hans Schmidt

Projektledare

hans.schmidt@bbm.bonnier.se

+46 708 76 49 49

Bygget
Norrlandsgatan 11, Stockholm 11143, Sweden