Vårdarenan Psykisk hälsa

15 okt 2019

0 dagar 0 timmar 0 minuter 0 sekunder

Välkommen till Vårdarenan Psykisk hälsa 

Den 15 oktober arrangerar Dagens Medicin Agenda en ny mötesplats för diskussion och lärande om psykiska symtom och sjukdomar. Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga och är numera den vanligaste sjukskrivningsorsaken för vuxna.


  • Hur ska samhället, hälso- och sjukvården och ansvariga politiker rustas för att ta sig an en utmaning av denna storlek?
  • Hur ska vården på olika nivåer organiseras och kvalitetssäkras?
  • Hur ska patienternas egen kraft användas i behandlingen?
  •  Hur ser den gemensamma vägen framåt ut?


Dagens Medicin Agenda arrangerar Vårdarenan – Psykisk hälsa med målet att samla beslutsfattare, vårdpersonal, politiker och patientrepresentanter för diskussion och lärande. Dagen inleds med en gemensam förmiddag där stora övergripande frågor diskuteras medan eftermiddagen delas upp i olika spår som går på djupet i områden som depression och utmattning, ungas psykiska hälsa, neuropsykiatri och psykossjukdomar.


Talare (fler under inbjudan)

Kerstin Evelius

Kerstin Evelius

tidigare nationell samordnare
Sissela Nutley

Sissela Nutley

doktor i kognitiv neurovetenskap
Åsa Westrin

Åsa Westrin

professor i psykiatri vid Lunds universitet och Psykiatriforskning Skåne
Anna Norlén

Anna Norlén

leg psykolog och leg psykoterapeut, verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen
Johan Carlson

Johan Carlson

generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Alessandra Hedlund

Alessandra Hedlund

ordförande, Svenska Psykiatriska Föreningen
Sonny Wåhlstedt

Sonny Wåhlstedt

nationell samordnare, Peer support, NSPH
Heli Ristiniemi

Heli Ristiniemi

leg. fysioterapeut
Ing-Marie Wieselgren

Ing-Marie Wieselgren

projektchef, Uppdrag psykisk hälsa, SKL
Steve Berggren

Steve Berggren

leg. psykolog och specialist i neuropsykologi, Centrum för Neurodevelopmental Disorders, KI (KIND), enhetschef för BUP KIND, CAP Research center
Simone Gynnemo

Simone Gynnemo

ordförande, Riksförbundet Balans
Cecilia Björkelund

Cecilia Björkelund

professor och specialist i allmänmedicin
Irene Svenningsson

Irene Svenningsson

projektledare, FoU primärvård, Västra götalandsregionen
Annelie Karlsson

Annelie Karlsson

specialpedagog, författare
Christian Rück

Christian Rück

psykiater, lektor i psykiatri och forskningsgruppsledare vid Karolinska Institutet
Maja Molin

Maja Molin

biträdande enhetschef BUP heldygnsvårdsenhet på S:t Görans sjukhus, styrelseledamot Frisk&Fri
Henric Jansson

Henric Jansson

konsultpsykiater, Region Dalarna
Maria Bratt

Maria Bratt

utredare Socialstyrelsen
Tatja Hirvikoski

Tatja Hirvikoski

docent Karolinska Institutet, forskargruppledare vid Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), samt FoU-chef, Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Region Stockholm
Info

Datum: Tisdag 15 oktober 2019

Tid: ​Registrering från kl 08.30

Var: 7A Odenplan, Odengatan 65, Stockholm

Deltagaravgift

3.095:- exkl. moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Få 10% rabatt vid köp av 3 biljetter eller fler, ange koden 1030 vid betalning.


3.595:- exkl. moms för anställda i vården och inom skolhälsan, förtroendevalda, företrädare för myndigheter och patientorganisationer. Få 10% rabatt vid köp av 3 biljetter eller fler, ange koden 1030 vid betalning. 


5.995:- exkl. moms för leverantörer av produkter och tjänster till hälso- och sjukvården samt skolhälsan.

Dagens program
tisdag, oktober 15, 2019
09:15 - 09:17 CEST

Moderator Christina Kennedy hälsar välkommen

09:17 - 09:25 CEST

På önskelistan: helhetssyn och snabbare utredningar

Intervjuas av moderator och chefredaktör Christina Kennedy.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:45 CEST

Strategi för psykisk hälsa

Slutbetänkandet om utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa lämnades in i januari 2019. Den särskilda utredaren Kerstin Evelius föreslog bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020–2030, tydliga och mätbara nationella mål, samt etableringen av ett Agenda 2030-sekretariat i Regeringskansliet. Vad händre nu?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:15 CEST

Vägen framåt – hur går förbättringsarbetet i kommuner och regioner?

En av de centrala beståndsdelarna i regeringens strategi är en bred överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som syftar till att skapa förutsättningar för ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättrings­arbete i kommuner och regioner. Hur långt har arbetet kommit?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:30 CEST
10:30 - 11:10 CEST

Varför blir vi sjukare fast allt blir bättre?

Vad är friskt och vad är sjukt? Frågan är högaktuell inom psykiatrin eftersom sjuktalen för psykisk ohälsa växer i Sverige och i resten av västvärlden. Fler får diagnos och fler än någonsin tidigare behandlas, ändå vänder det inte? Så vad beror det på?

På seminariet kommer Christian Rück berätta om tillståndet i Sverige utifrån data på hälsa, ohälsa och sjukdom, inte minst bland unga, och vrida och vända på den psykiatriska modellens moderna attraktionskraft.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:35 CEST

Hur ska primärvården jobba för att möta den psykiska ohälsan?

Panel under inbjudan.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:35 CEST
12:35 - 14:00 CEST

SPÅR 1 - NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER:

12:35-13:00 Kartläggning av vårdkedjan

Steve Berggren Neuropsykiatriska funktionshinder

Hur fungerar vårdkedjan för barn med ADHD och autism i Stockholm idag? Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) och Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) har kartlagt vårdkedjan i Stockholm på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Utredningen som ska ligga till grund för eventuella förbättringar tar avstamp i första kontakten, vidare till utredning, insatser och uppföljning. 

Visa detaljer Gömma detaljer

13.05-13:30 Psykisk ohälsa vid autism

Tatja Hirvikoski Neuropsykiatriska funktionshinder

13:35-14:00 Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd - kartläggning och analys

Maria Bratt Neuropsykiatriska funktionshinder

Adhd medför ett funktionstillstånd som kräver en helhetssyn vid både utredning och insatser. Det visar Socialstyrelsens nya kartläggning som syftar till att visa på diagnosens komplexitet.

Visa detaljer Gömma detaljer

SPÅR 2 - PSYKISK HÄLSA HOS UNGA:

12:35-13.00 Unga och trauma – Konsekvenser, stöd och behandling

Anna Norlén Psykisk hälsa hos unga

Idag finns goda kunskaper om hur trauma och svåra påfrestningar påverkar barns och ungas psykiska och fysiska hälsa samt utveckling i många avseenden. Föreläsningen belyser konsekvenser av traumatisering och vad vi genom forskning vet om hur stöd och behandling bör utformas för bästa effekt.

Visa detaljer Gömma detaljer

13.05-13:30 Förstärkt elevhälsa med elevhälsobaserad modell

Psykisk hälsa hos unga

10 kommuner arbetar idag med att utveckla elevhälsobaserade modeller tillsammans med respektive regioner för att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med skolan och elevhälsan som den gemensamma arenan. Hör mer om utvecklingen av modellen, vilka resultat insatser som ges och hur uppföljningen ser ut.

Visa detaljer Gömma detaljer

13:35-14:00 Problematisk skolfrånvaro - en växande utmaning

Annelie Karlsson Psykisk hälsa hos unga

Som specialpedagog ser Annelie Karlsson tydligt kopplingen mellan neuropsykiatriska diagnoser och stor problematisk skolfrånvaro. Annelie Karlsson presenterar verktyg för hur elevhälsoteamet kan arbeta förebyggande och samtidigt få tillbaka hemmasittare. 

Visa detaljer Gömma detaljer

SPÅR 3 - DEPRESSION:

12:35-13.00 Landsomfattande journalgranskning för bättre suicidprevention

Åsa Westrin Depression

Runt 1500 personer i Sverige tar varje år sitt liv. Åsa Westrin och hennes forskarkollegor djupstuderar journaler från ett särskilt utvalt år några år tillbaka i tiden. Nästan alla landsting och regioner är med och forskarna vill få svar på vad som kan ha föregått självmordet, som till exempel sjukdom, smärta eller missbruk och kontakt med vården. Här finns nu preliminära resultat. Studien är en fortsättning på den tidigare uppmärksammade journalgranskningen från Kalmar län. Åsa Westrin kommer också att ge en utblick över forskningsfronten kring hantering av suicidala patienter.

Visa detaljer Gömma detaljer

13.05-13:30 TBD

Depression

13:35-14:00 Samarbetsvård – arbetsmodell för depression och ångestsyndrom i primärvården

Henric Jansson Depression

Collaborative care, ursprungligen en amerikansk modell, har översatts till svenska och heter Samarbetsvård Psykisk Hälsa. Det är en arbetssätt för depression och ångestsyndrom i primärvård som har börjat spridas till fler regioner. Grunden i samarbetsvård är att vården ska vara personcentrerad, mätbaserad, evidensbaserad, ansvarstagande och del i omställningen till nära vård. I modellen arbetar en vårdsamordnare som är sjuksköterska med utbildning i depression och ångestsyndrom. Fokus ligger till stor del på uppföljning av läkemedelsbehandling.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:35 - 14:00 CEST

Eftermiddag uppdelat i spår:

14:00 - 14:30 CEST
14:30 - 15:55 CEST

Eftermiddag uppdelat i spår:

14:30 - 16:30 CEST

SPÅR 1 - UTMATTNINGSSYNDROM:

14:30-14:55 Brett införande av vårdsamordnare – så funkar VGR:s modell

Irene Svenningsson Utmattningssyndrom

Ungefär 160 Västra Götalandsregionens vårdcentraler erbjuder en uppföljning via en vårdsamordnare psykisk ohälsa, nästa år ska alla göra det. Forskning där deltagarna hade mild till medelsvår depression visade att fler tillfrisknade snabbare och fler återgick till arbete. Nu används funktionen används vid såväl depression som utmattning. En stor del av patienterna i primärvården lider av stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Visa detaljer Gömma detaljer

15:00-15:25 Gå på rätt sätt – kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe

Heli Ristiniemi Utmattningssyndrom

Vid ett första besöket hos fysioterapeuten Heli Ristiniemi på Stressmottagningen i Stockholm får patienterna lära sig att gå på rätt sätt. Långvarig stress sätter sig i kroppen som spänningar, andningen är hastig och kroppen orytmisk. I sitt föredrag berättar Heli hur hon arbetar för att lära utmattade hålla kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe, här och nu, och varför det är viktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer

15:30-15:55 TBD

Utmattningssyndrom

SPÅR 2 - PSYKISK HÄLSA HOS UNGA:

14:30-14:55 Dans för psykisk hälsa

Psykisk hälsa hos unga

En vetenskaplig randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum visar att regelbunden dans ger hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär. Hör hur metodiken nu används över landet som komplement till elevhälsan, men också inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatri.

Visa detaljer Gömma detaljer

15:00-15:25 Primärvårdens tillgänglighet för unga med lättare psykisk ohälsa

Psykisk hälsa hos unga

Genom att ge patienterna psykologbehandling i ett tidigare skede, kan man förhoppningsvis undvika allvarlig psykisk ohälsa vid ett senare skede i livet. VGR har tillsammans med ett tjugotal vårdcentraler under de senaste året arbetat med detta, med förhoppning att detta ska bli en ordinär del i VGR. Projektet har hitintills hjälpt ca 6000 ungdomar med psykisk ohälsa.

Visa detaljer Gömma detaljer

15:30-15:55 Vad är en ätstörning?

Maja Molin Psykisk hälsa hos unga

Hur kan man upptäcka att någon drabbats och vad gör jag då? Tidig upptäckt med direkt efterföljande behandlingsinsatser har visat sig vara det absolut bästa för den drabbades möjligheter att bli frisk. Maja Molin ger kunskap om diagnosen ätstörning, tidiga tecken och om vad du kan göra initialt för den drabbade.

Visa detaljer Gömma detaljer

SPÅR 3 - BIPOLÄR SJUKDOM OCH PSYKOSSJUKDOMAR:

14:30-14:55 TBD

Bipolär sjukdom och psykos

15.00-15:25 Peer support – när själverfarnas kompetens används i vården

Sonny Wåhlstedt Bipolär sjukdom och psykos

15:30-15:55 TBD

Bipolär sjukdom och psykos
15:55 - 16:25 CEST

Distraherad

Vi kollar telefonen flera hundra gånger om dagen, bråkar med våra barn om skärmtid, känner oss nere om statusuppdateringen inte får tillräckligt många likes och bränner ut oss som aldrig förr.

I takt med en samtidsutveckling som exponerar oss för allt fler sinnesintryck, beslut och jämförelser med andra människor ställs allt högre krav på vår egen förståelse för hur vår omgivning påverkar vår hjärna och vårt mentala mående.

Den psykiska ohälsan har dubblerats hos unga på tio år och är den främsta anledningen till sjukskrivning idag - detta i ett av världens rikaste länder. Vad är det vi missar? Gör vi inte medvetna val kring vår interaktion med digital teknik är risken stor att vi lägger tid och energi på fel saker, på människans mentala välmåendes bekostnad. Det och mycket mer diskuteras i denna forskningsbaserade föreläsning.


Visa detaljer Gömma detaljer
09:15 - 09:17 CEST

Moderator Christina Kennedy hälsar välkommen

09:17 - 09:25 CEST

På önskelistan: helhetssyn och snabbare utredningar

Intervjuas av moderator och chefredaktör Christina Kennedy.

Visa detaljer Gömma detaljer
09:25 - 09:45 CEST

Strategi för psykisk hälsa

Slutbetänkandet om utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa lämnades in i januari 2019. Den särskilda utredaren Kerstin Evelius föreslog bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020–2030, tydliga och mätbara nationella mål, samt etableringen av ett Agenda 2030-sekretariat i Regeringskansliet. Vad händre nu?

Visa detaljer Gömma detaljer
09:45 - 10:15 CEST

Vägen framåt – hur går förbättringsarbetet i kommuner och regioner?

En av de centrala beståndsdelarna i regeringens strategi är en bred överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som syftar till att skapa förutsättningar för ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättrings­arbete i kommuner och regioner. Hur långt har arbetet kommit?

Visa detaljer Gömma detaljer
10:15 - 10:30 CEST
10:30 - 11:10 CEST

Varför blir vi sjukare fast allt blir bättre?

Vad är friskt och vad är sjukt? Frågan är högaktuell inom psykiatrin eftersom sjuktalen för psykisk ohälsa växer i Sverige och i resten av västvärlden. Fler får diagnos och fler än någonsin tidigare behandlas, ändå vänder det inte? Så vad beror det på?

På seminariet kommer Christian Rück berätta om tillståndet i Sverige utifrån data på hälsa, ohälsa och sjukdom, inte minst bland unga, och vrida och vända på den psykiatriska modellens moderna attraktionskraft.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:10 - 11:35 CEST

Hur ska primärvården jobba för att möta den psykiska ohälsan?

Panel under inbjudan.

Visa detaljer Gömma detaljer
11:35 - 12:35 CEST
12:35 - 14:00 CEST

SPÅR 1 - NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSHINDER:

12:35-13:00 Kartläggning av vårdkedjan

Steve Berggren Neuropsykiatriska funktionshinder

Hur fungerar vårdkedjan för barn med ADHD och autism i Stockholm idag? Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES) och Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) har kartlagt vårdkedjan i Stockholm på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting. Utredningen som ska ligga till grund för eventuella förbättringar tar avstamp i första kontakten, vidare till utredning, insatser och uppföljning. 

Visa detaljer Gömma detaljer

13.05-13:30 Psykisk ohälsa vid autism

Tatja Hirvikoski Neuropsykiatriska funktionshinder

13:35-14:00 Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd - kartläggning och analys

Maria Bratt Neuropsykiatriska funktionshinder

Adhd medför ett funktionstillstånd som kräver en helhetssyn vid både utredning och insatser. Det visar Socialstyrelsens nya kartläggning som syftar till att visa på diagnosens komplexitet.

Visa detaljer Gömma detaljer

SPÅR 2 - PSYKISK HÄLSA HOS UNGA:

12:35-13.00 Unga och trauma – Konsekvenser, stöd och behandling

Anna Norlén Psykisk hälsa hos unga

Idag finns goda kunskaper om hur trauma och svåra påfrestningar påverkar barns och ungas psykiska och fysiska hälsa samt utveckling i många avseenden. Föreläsningen belyser konsekvenser av traumatisering och vad vi genom forskning vet om hur stöd och behandling bör utformas för bästa effekt.

Visa detaljer Gömma detaljer

13.05-13:30 Förstärkt elevhälsa med elevhälsobaserad modell

Psykisk hälsa hos unga

10 kommuner arbetar idag med att utveckla elevhälsobaserade modeller tillsammans med respektive regioner för att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med skolan och elevhälsan som den gemensamma arenan. Hör mer om utvecklingen av modellen, vilka resultat insatser som ges och hur uppföljningen ser ut.

Visa detaljer Gömma detaljer

13:35-14:00 Problematisk skolfrånvaro - en växande utmaning

Annelie Karlsson Psykisk hälsa hos unga

Som specialpedagog ser Annelie Karlsson tydligt kopplingen mellan neuropsykiatriska diagnoser och stor problematisk skolfrånvaro. Annelie Karlsson presenterar verktyg för hur elevhälsoteamet kan arbeta förebyggande och samtidigt få tillbaka hemmasittare. 

Visa detaljer Gömma detaljer

SPÅR 3 - DEPRESSION:

12:35-13.00 Landsomfattande journalgranskning för bättre suicidprevention

Åsa Westrin Depression

Runt 1500 personer i Sverige tar varje år sitt liv. Åsa Westrin och hennes forskarkollegor djupstuderar journaler från ett särskilt utvalt år några år tillbaka i tiden. Nästan alla landsting och regioner är med och forskarna vill få svar på vad som kan ha föregått självmordet, som till exempel sjukdom, smärta eller missbruk och kontakt med vården. Här finns nu preliminära resultat. Studien är en fortsättning på den tidigare uppmärksammade journalgranskningen från Kalmar län. Åsa Westrin kommer också att ge en utblick över forskningsfronten kring hantering av suicidala patienter.

Visa detaljer Gömma detaljer

13.05-13:30 TBD

Depression

13:35-14:00 Samarbetsvård – arbetsmodell för depression och ångestsyndrom i primärvården

Henric Jansson Depression

Collaborative care, ursprungligen en amerikansk modell, har översatts till svenska och heter Samarbetsvård Psykisk Hälsa. Det är en arbetssätt för depression och ångestsyndrom i primärvård som har börjat spridas till fler regioner. Grunden i samarbetsvård är att vården ska vara personcentrerad, mätbaserad, evidensbaserad, ansvarstagande och del i omställningen till nära vård. I modellen arbetar en vårdsamordnare som är sjuksköterska med utbildning i depression och ångestsyndrom. Fokus ligger till stor del på uppföljning av läkemedelsbehandling.

Visa detaljer Gömma detaljer
12:35 - 14:00 CEST

Eftermiddag uppdelat i spår:

14:00 - 14:30 CEST
14:30 - 15:55 CEST

Eftermiddag uppdelat i spår:

14:30 - 16:30 CEST

SPÅR 1 - UTMATTNINGSSYNDROM:

14:30-14:55 Brett införande av vårdsamordnare – så funkar VGR:s modell

Irene Svenningsson Utmattningssyndrom

Ungefär 160 Västra Götalandsregionens vårdcentraler erbjuder en uppföljning via en vårdsamordnare psykisk ohälsa, nästa år ska alla göra det. Forskning där deltagarna hade mild till medelsvår depression visade att fler tillfrisknade snabbare och fler återgick till arbete. Nu används funktionen används vid såväl depression som utmattning. En stor del av patienterna i primärvården lider av stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Visa detaljer Gömma detaljer

15:00-15:25 Gå på rätt sätt – kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe

Heli Ristiniemi Utmattningssyndrom

Vid ett första besöket hos fysioterapeuten Heli Ristiniemi på Stressmottagningen i Stockholm får patienterna lära sig att gå på rätt sätt. Långvarig stress sätter sig i kroppen som spänningar, andningen är hastig och kroppen orytmisk. I sitt föredrag berättar Heli hur hon arbetar för att lära utmattade hålla kroppen, sinnet och tankarna på samma ställe, här och nu, och varför det är viktigt.

Visa detaljer Gömma detaljer

15:30-15:55 TBD

Utmattningssyndrom

SPÅR 2 - PSYKISK HÄLSA HOS UNGA:

14:30-14:55 Dans för psykisk hälsa

Psykisk hälsa hos unga

En vetenskaplig randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum visar att regelbunden dans ger hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella besvär. Hör hur metodiken nu används över landet som komplement till elevhälsan, men också inom primärvården och barn- och ungdomspsykiatri.

Visa detaljer Gömma detaljer

15:00-15:25 Primärvårdens tillgänglighet för unga med lättare psykisk ohälsa

Psykisk hälsa hos unga

Genom att ge patienterna psykologbehandling i ett tidigare skede, kan man förhoppningsvis undvika allvarlig psykisk ohälsa vid ett senare skede i livet. VGR har tillsammans med ett tjugotal vårdcentraler under de senaste året arbetat med detta, med förhoppning att detta ska bli en ordinär del i VGR. Projektet har hitintills hjälpt ca 6000 ungdomar med psykisk ohälsa.

Visa detaljer Gömma detaljer

15:30-15:55 Vad är en ätstörning?

Maja Molin Psykisk hälsa hos unga

Hur kan man upptäcka att någon drabbats och vad gör jag då? Tidig upptäckt med direkt efterföljande behandlingsinsatser har visat sig vara det absolut bästa för den drabbades möjligheter att bli frisk. Maja Molin ger kunskap om diagnosen ätstörning, tidiga tecken och om vad du kan göra initialt för den drabbade.

Visa detaljer Gömma detaljer

SPÅR 3 - BIPOLÄR SJUKDOM OCH PSYKOSSJUKDOMAR:

14:30-14:55 TBD

Bipolär sjukdom och psykos

15.00-15:25 Peer support – när själverfarnas kompetens används i vården

Sonny Wåhlstedt Bipolär sjukdom och psykos

15:30-15:55 TBD

Bipolär sjukdom och psykos
15:55 - 16:25 CEST

Distraherad

Vi kollar telefonen flera hundra gånger om dagen, bråkar med våra barn om skärmtid, känner oss nere om statusuppdateringen inte får tillräckligt många likes och bränner ut oss som aldrig förr.

I takt med en samtidsutveckling som exponerar oss för allt fler sinnesintryck, beslut och jämförelser med andra människor ställs allt högre krav på vår egen förståelse för hur vår omgivning påverkar vår hjärna och vårt mentala mående.

Den psykiska ohälsan har dubblerats hos unga på tio år och är den främsta anledningen till sjukskrivning idag - detta i ett av världens rikaste länder. Vad är det vi missar? Gör vi inte medvetna val kring vår interaktion med digital teknik är risken stor att vi lägger tid och energi på fel saker, på människans mentala välmåendes bekostnad. Det och mycket mer diskuteras i denna forskningsbaserade föreläsning.


Visa detaljer Gömma detaljer

Kontakta oss

Image

Gabriella Lundström 

Produktionsledare

deltagare@dagensmedicin.se 

+46 76 940 30 72

Image

Annika Östholm

Partneransvarig

annika.ostholm@dagensmedicin.se

Image

Charlotta Kjellberg 
Projektledare

charlotta.kjellberg@dagensmedicin.se 
+46 70 722 76 72

Image

Pernilla Åbrink

Projektledare

pernilla.abrink@dagensmedicin.se
+46 73 558 65 59

7A Odenplan
Norrtullsgatan 6, Stockholm 113 22, Sweden
Unpublished